Chuyên mục: Tiếng Anh theo tình huống

05042017duhoc6
0 1795 Views

SSDH – Bạn có biết “Live from hand to mouth” nghĩa là “sống chật vật”? Từ “hand” có nghĩa là “tay” nhưng khi đi cùng với một số từ khác, nó có thể tạo