Chuyên mục: Tài chính

3.jpeg
0 1218 Views

SSDH – Nếu bạn chọn học lại bậc Bachelor, bạn không phải học dự bị đại học mà chỉ cần có các bằng về tiếng Đức (DSH, TestDaF) là có thể vào học trực tiếp ở trường đại học.