Đo khả năng sử dụng liên từ tiếng Anh

0 1186 Views

Sẵn sàng du học – "Wait here ____ I get back". Bạn cần điền liên từ nào vào chỗ trống để được câu đúng.

ssdh-sinh-vien

Câu 1/10:

Wait here ____ I get back.

A. as soon as

B. until

C. Either could be used here.

Câu 2/10:

I'll visit you ____ I have time.

A. when

B. whenever

C. Either could be used here.

Câu 3/10:

We'll leave ____ we're ready.

A. as soon as

B. when

C. Either could be used here.

Câu 4/10:

I'll be glad ____ it's finished.

A. when

B. before

Câu 5/10:

We must finish it ____ we leave.

A. before

B. until

C. Either could be used here.

Câu 6/10:

I hurt myself ____ I was playing tennis.

A. whenever

B. while

C. Either could be used here.

Câu 7/10:

I'll only pay you ____ you finish the work.

A. if

B. unless

C. Either could be used here.

Câu 8/10:

We turned back _____ it was raining.

A. because

B. because of

Câu 9/10:

_____ I was tired, I managed to finish the work.

A. Although

B. But

C. Yet

Câu 10/10:

I was tired, ____ I managed to finish the work.

A. although

B. but

Đáp án

1: B. until

2: C. Either could be used here.

3: C. Either could be used here.

4: A. when

5: A. before

6: B. while

7: A. if

8: A. because

9: A. Although

10: B. but

Cá Domino (SSDH) – Theo vnexpress

Share.

Leave A Reply