Sự khác nhau giữa target/ objective/ goal/ object/ end?

0

SSDH – Trong tiếng Anh có nhiều từ thoạt đầu sẽ nghe giống giống nhau, nhưng để dùng chính xác từng từ bạn nên đọc và hiểu kĩ. Dưới đây là thông tin để phân biệt sự khác nhau giữa target/ objective/ goal/ object/ end?

 

sự khác nhau giữa target-objective-goal-object-end

1.Target:

Một kết quả mà bạn cố gắng đạt được, thường ở dạng số và rất cụ thể, ví dụ số doanh thu hay số điểm một bài kiểm tra.
Ví dụ: The government’s target of 3.5 percent annual growth seems easily attainable. (Mục tiêu 3.5 phần trăm tăng trưởng hàng năm đặt ra bởi chính phủ có vẻ dễ dàng thực hiện được)

2. Objective:

Điều mà bạn đang cố gắng thực hiện (xuất hiện trong một dự án, hay một cuộc nói chuyện của bạn)
Ví dụ: What is the main objective of this project? (dự án này có mục tiêu gì?)

3. Goal:

Điều mà bạn hy vọng đạt được (thường mang tính dài hạn, liên quan đến cả cuộc đời, sự nghiệp của một người hay của một tổ chức)
Ví dụ: My goal in life has always been to be financially independent. (Mục tiêu của tôi ở đời là luôn luôn tự do về tài chính).

4. Object:

Mục đích của một điều gì mà bạn có kế hoạch thực hiện
Ví dụ: The object of their expedition was to discover the source of the River Nile. (Mục đích của chuyến thám hiểm là để khám phá ra nguồn sông Nin).

5. End:

Điều mà bạn lên kế hoạch thực hiện, thường số nhiều và dùng trong các cụm từ cố định
For commercial ends: Vì mục đích thương mại
For political ends: vì mục đích chính trị
for her own ends: vì lợi ích của cô ta
With this end in view/ to this end: để đạt được điều này
work towards common ends: cống hiến vì mục đích chung
Nguồn: Oxford Dictionary, Cambridge dictionary

SSDH Team

Share.

Leave A Reply