Nạo phá thai ở Mỹ và chuyện du học

0

SSDH – Đây là vấn đề mà tất cả các phụ huynh học sinh đều quan tâm lo lắng nhất khi cho con em sang Mỹ du học. Vậy tại Mỹ vấn đề nạo phá thai sẽ được quy định như thế nào? Hãy cùng SSDH xem bài viết dưới đây nhé.

Từ năm 1973, nước Mỹ có một đạo luật (được gọi là phán quyết Roe v. Wade) trao quyền phá thai cho mọi người trên đất Mỹ. Tuy nhiên, một ngày trước, tức ngày 24/6/2022, Tòa Án Tối Cao của Mỹ đã tước đi quyền này. Điều này không có nghĩa phá thai trở nên bất hợp pháp, mà ngay lập tức cho phép mỗi tiểu bang quyết định chính sách về phá thai; những bang cấp tiến tiếp tục nhấn mạnh quyền nạo phá thai; những bang bảo thủ củng cố hoặc tạo luật mới cấm hoàn toàn nạo phá thai.

Trên trang “Paying for College 101,” một diễn đàn Facebook với gần 150.000 thành viên dành cho các phụ huynh Mỹ trao đổi về kế hoạch học đại học của con cái, một loạt người đăng bài viết bày tỏ sự phản đối hoặc ủng hộ đối với thực tại mới này. Một số phụ huynh cũng đưa ra lời khuyên thực tiễn như post trong hình, mà Khương tạm dịch ngắn như sau:

“𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑎̣𝑜 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜. 𝑂̛̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑎𝑛𝑔, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎𝑖, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛𝑜́, 𝑑𝑢̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 ℎ𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑦́ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑦́ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑖̀ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑔𝑖̀. 𝑉𝑖́ 𝑑𝑢̣, 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑛𝑎̣𝑜 𝑝ℎ𝑎́ 𝑡ℎ𝑎𝑖. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑜̉𝑖 ℎ𝑜̣. 𝑁𝑒̂́𝑢 ℎ𝑜̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡, ℎ𝑜̣ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑔𝑖𝑢̀𝑚. 𝐻𝑎̃𝑦 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑣𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦. 𝐵𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 ‘𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡’ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀.”

Khương không tranh luận về giá trị đạo đức của nạo phá thai, vì đấy không phải là mục đích của Khương. Khương viết bài này để độc giả thấy rằng nước Mỹ đã bước vào một thực tại mới, có thể ảnh hưởng lớn đối với du học sinh. Ví dụ, trong bảng đồ đính kèm, ở bang Texas, nơi mà tương đối nhiều học sinh Việt Nam đến học ở Texas Christian University, Rice, Baylor, North Texas, Texas A&M, và các Community Colleges, nạo phá thai đã gần như trở thành bất hợp pháp. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̂̀𝐮, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐦 𝐝𝐮̛́𝐭 𝐧𝐨́ 𝐨̛̉ 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 𝐜𝐚̉. Một số bang mà nạo phá thai vẫn hợp pháp sẽ nhanh chóng bất hợp pháp hóa nó. Ví dụ, ở bang Indiana, nơi mà Khương từng học ở Wabash và Notre Dame, khả năng rất cao quyền nạo phá thai sẽ biến mất, vì Indiana cực kì bảo thủ. Tương tự, North Carolina, South Carolina, Georgia cũng sẽ như vậy.\

𝐔𝐚̂̀𝐲, 𝐚𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧; 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐨 𝐪𝐮𝐚 𝐌𝐲̃ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́ 𝐭𝐡𝐚𝐢 đ𝐚̂𝐮

Thực tế: Việt Nam gần như đứng đầu trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai, với ít nhất 300.000 ca mỗi năm, chủ yếu ở độ tuổi 15 – 19, tức độ tuổi học sinh và sinh viên (VnExpress). Vì sao con số lại cao như vậy? Khương không biết, có thể do giáo dục giới tính còn hạn chế, và quan trọng hơn, chính quyền Việt Nam có thể chưa siết chặt luật lệ cho vấn đề này. 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐌𝐲̃ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚.

𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧

Các phụ huynh cần thừa nhận rằng độ tuổi 18 là khoảng thời gian lứa trẻ tò mò và khám phá tình dục. Khương từng 18 và Khương vẫn còn nhớ nó như thế nào. Các anh chị có thể động viên các bé tiết chế (abstinence), hoặc cấm cửa hoàn toàn. Nhưng du học sinh sống cách gia đình 12 múi giờ; các em muốn làm gì thì mình cũng không biết được, dù có sống chung hoặc gần người thân. Một số độc giả có thể đổ lỗi cho tư tưởng “quá” phóng khoáng ở Mỹ về quan hệ tình dục. Nhưng Khương nói thật, sinh viên đại học ở Việt Nam quan hệ trước hôn nhân đầy, được cho thấy bởi con số nạo phá thai ở trên. Sớm hay muộn, nó sẽ diễn ra, ở Việt Nam hay ở Mỹ. Điều quan trọng là nó diễn ra một cách an toàn.

Vì vậy, Khương đưa ra lời khuyên thực tiễn hơn về trao đổi với các thanh niên về quan hệ tình dục an toàn; ba có thể nói chuyện với con trai; mẹ có thể tâm sự với con gái. Đối với các bạn nữ, Khương muốn các bạn tìm hiểu về các biện pháp tránh thai như birth control pills, intrauterine device (IUD), spermicide gel. Đối với các bạn nam, Khương khuyên các bạn nghiên cứu về condom, menstrual cyccle, và quan trọng hơn, hiểu rằng 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐚𝐦 𝐥𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐮̛̃. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết khác về giáo dục giới tính mà Khương không đề cập ở đây.

Bản thân Khương không quen trực tiếp du học sinh Việt nào có thai và cần hoặc đã phá nó ở Mỹ, nhưng không phải là không có. Chuyện sinh viên quốc tế ở Mỹ có thai, có kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch, diễn ra thường xuyên. Nó có thể trở thành gánh nặng lớn trong quá trình học và tạo nhiều áp lúc, vì đứa bé, dù là công dân Mỹ, gần như không tạo lợi ích nhập cư gì cho ba mẹ với F-1 visa cả. Chúc các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta luôn chuẩn bị đầy đủ kiến thức và có cuộc sống sinh viên lành mạnh, học tốt.

SSDH (tác giả: Khuong Nguyen)

Share.

Leave A Reply