15 câu tiếng Anh giúp bạn luyện tập ‘uốn lưỡi’

0 1274 Views

Sẵn sàng du học – Trong bài học này, bạn sẽ có cơ hội được thực hành khả năng “uốn lưỡi” khi nói tiếng Anh. Nếu chăm chỉ luyện nói hàng ngày theo những câu ngắn gọn dưới đây, đảm bảo bạn sẽ không “líu lưỡi” khi phải nói những câu dài với những âm tiết phức tạp nữa.

tu tin noi tieng anh

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

– Peter Piper lấy một thùng tương ớt. Pickled 

– /ˈpɪk.əld/: dầm, ngâm Pepper – /ˈpep.ɚ/: tiêu, ớt

Betty Botter bought a bit of better butter. 

– Betty Botter đã mua được một ít bơ ngon hơn.

Butter- /ˈbʌt̬.ɚ/: bơ

She sells seashells by the seashore. 

– Cô ấy bán vỏ sò bên bờ biển.

Seashell – /ˈsiː.ʃel/: vỏ sò. Seashore – /ˈsiː.ʃɔːr/: bờ biển, bãi biển

I scream, you scream, we all scream for ice cream.

– Tôi la, bạn la, chúng ta cùng la lên vì kem.

Scream – /skriːm/: la lên, hét lên.

I wish to wash my Irish wristwatch. 

– Tôi muốn rửa chiếc đồng hồ đeo tay Ai-len của tôi.

Wristwatch – /ˈrɪst.wɑːtʃ/: đồng hồ đeo tay

I saw a kitten eating chicken in the kitchen.

 – Tôi thấy con mèo con ăn thịt con gà ở trong bếp

Kitten – /ˈkɪt̬.ən/: con mèo con Chicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: con gà Kitchen – /ˈtʃɪk.ɪn/: bếp

Willie’s really weary.

 – Willie thực sự mệt mỏi.

Weary – /ˈwɪr.i/: mệt mỏi

A big black bear sat on a big black rug. 

– Con gấu đen to ngồi trên một chiếc thảm đen to.

Black – /blæk/: màu đen Bear – /ber/: con gấu Rug – /rʌɡ/: chăn, thảm

Four fine fresh fish for you.

– Có bốn con cá tươi ngon cho bạn.

Fine – /faɪn/: tốt đẹp, ngon lành Fresh – /freʃ/: tươi, mới Fish – /fɪʃ/: cá Thin sticks, thick bricks (x3).

– Gậy thì gầy, gạch thì dày. 

Thin – /θɪn/: gầy, mỏng Stick – /stɪk/: gậy, que Thick – /θɪk/: dày Brick – /brɪk/: gạch Eleven benevolent elephants. (x3)

– Mười một con voi hiền lành.

Benevolent – /bəˈnev.əl.ənt/: từ bi, hiền lành Elephant – /ˈel.ə.fənt/: con voi

Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread. 

– Fred cho Tead ăn bánh mỳ, và Ted cho Fred ăn bánh mỳ.

Fed – /fed/: cho ăn Bread – /bred/: bánh mỳ.

Wayne went to Wales to watch walruses.

– Wayne tới Wales để xem con hải mã.

Watch – /wɑːtʃ/: xem Walrus – /ˈwɑːl.rəs/: hải mã, con móc So, this is the sushi chef. 

– Vậy đây là đầu bếp nấu đồ ăn chay.

Chef – /ʃef/: đầu bếp He threw three free throws. 

– Anh ấy đã ném ba cú (cú ném) tự do.

Threw – /θruː/: ném Throw – /θroʊ/ : cú ném, cú liệng.

Thái Hải (SSDH) – Theo Tinnuocmy

Share.

Leave A Reply