Hơn 100 khóa học online miễn phí của 13 ngành từ Coursera đến hết 31/05/2022

0

SSDH – Toàn khóa đắt đỏ, Coursera mở truy cập luôn cả những khóa kinh doanh, content, marketing. Bên cạnh đó còn có Tâm lý học, công nghệ đám mây, Ngôn ngữ, Y tế công đến các khóa Phát triển sự nghiệp cá nhân.

Các khóa học được thực hiện bởi nhóm trường top đầu thế giới như Yale, Stanford, đại học Pennsylvania hay thậm chí cả các tập đoàn như Google và Amazon.

Hướng dẫn đăng ký học:

– Nhấp vào link khóa học
– Chọn ‘Enroll for free’
– Chọn ‘Purchase Course’
– Khi thanh toán, khóa học sẽ tự động có mức phí là 0$.

1. KINH DOANH – MARKETING
– Marketing Analytics: https://bit.ly/2K1Yvik
– The Strategy of Content Marketing: https://bit.ly/3efJWpa
– Personal & Family Financial Planning: https://bit.ly/2VqFz1U
– Managing the Company of the Future: https://bit.ly/3cpx66f
– Becoming a changemaker: Introduction to Social Innovation: https://bit.ly/2K1LipC
– Communication Strategies in the Virtual Age: https://bit.ly/2yWFn30
– Design: Creation of Artifacts in Society: https://bit.ly/2RzuD0N
– The Science of Success: What Researchers Know that You Should Know: https://bit.ly/3b32Y08
– Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups: https://bit.ly/34wWlR1
– New Models of Business in Society: https://bit.ly/2XxXjLI
2. PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
– De-Mystifying Mindfulness: https://bit.ly/3ejCOYL
– Think Again I: How to Understand Arguments: https://bit.ly/2VtmTP0
– The Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs: https://bit.ly/3b6fE6m
– Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential: https://bit.ly/2V2zVnG
– Healing with the Arts: https://bit.ly/2wArgPX
– Introduction to Personal Branding: https://bit.ly/3bgW6vW
– Creative Problem Solving: https://bit.ly/3a3ARwk
– Exploring Emerging Technologies for Lifelong Learning and Success: https://bit.ly/34vFNcl
– Creative Thinking: Techniques and Tools for Success: https://bit.ly/2Rvfdun
– Sit Less, Get Active: https://bit.ly/2K1ztA0
– How to Write a Resume (Project-Centered Course): https://bit.ly/2JXjJhn
– Successful Career Development: https://bit.ly/3egLEqd
– Converting Challenges into Opportunities: https://bit.ly/34ugiYX
– How to Get Skilled: Introduction to Individual Skills Management (Project-Centered Course): https://bit.ly/3ekuYhB
– Applying to U.S. Universities: https://bit.ly/2Vpuluz
– How to Apply to College: https://bit.ly/2K2AEik
3. NGÔN NGỮ
– First Step Korean: https://bit.ly/2VmtqeA
– Chinese for Beginners: https://bit.ly/2wyZ0x6
– Tricky American English Pronunciation: https://bit.ly/2yWh5pO
– Writing English at University: https://bit.ly/2Xvmuyn
4. KHOA HỌC XÃ HỘI
– How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course): https://bit.ly/3b7ze23
– U101: Understanding College and College Life: https://bit.ly/34ycOon
5. Y TẾ – SỨC KHỎE
– COVID-19: What You Need to Know (CME Eligible): https://bit.ly/2JZBdK3
– Science Matters: Let’s Talk About COVID-19: https://bit.ly/3a6xAwc
– Psychological First Aid: https://bit.ly/2V2oFYA
– Social Psychology: https://bit.ly/2XxYuuC
– A Life of Happiness and Fulfillment: https://bit.ly/2wwJnGq
– Introductory Human Physiology: https://bit.ly/2V2AKwM
– Epidemiology: The Basic Science of Public Health: https://bit.ly/3a3dS4z
– Essentials of Global Health: https://bit.ly/3b731I2
– Ecology: Ecosystem Dynamics and Conservation: https://bit.ly/3cbiS8L
– Epidemics, Pandemics and Outbreaks: https://bit.ly/2RsSD5R
– Global Health: An Interdisciplinary Overview: https://bit.ly/34vRL5G
– Disaster Preparedness: https://bit.ly/2wF8KpO
– Disease Screening in Public Health Epidemics: https://bit.ly/3cf07Bc
– Communicating During Global Emergencies: https://bit.ly/3egMyTD
– Infection Prevention in Nursing Homes: https://bit.ly/3b5ehVz
– Disease Clusters: https://bit.ly/2Vn8zaV
– The Challenges of Global Health: https://bit.ly/3eirPyY
6. KHOA HỌC DỮ LIỆU (DATA SCIENCE)
– Probability and Statistics: To p or not to p?: https://bit.ly/3a4g9wj
7. KHOA HỌC MÁY TÍNH – LẬP TRÌNH (COMPUTER SCIENCE)
– Introduction to Programming with MATLAB: https://bit.ly/2V2ogoQ
– C++ For C Programmers, Part A: https://bit.ly/3cbjcnZ
– Computer Vision Basics: https://bit.ly/2Rz8MXh
– Code Yourself! An Introduction to Programming: https://bit.ly/2xsIkaW
– Build Your First Android App (Project-Centered Course): https://bit.ly/2yWHfsy
– Algorithms, Part I: https://bit.ly/3b5kyR5
– Algorithms, Part II: https://bit.ly/2VqHEee
– Analysis of Algorithms: https://bit.ly/2V50etG
– Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines: https://bit.ly/2VCpRkD
– Computer Science: Programming with a Purpose: https://bit.ly/2VqHGCS
– Industrial IoT on Google Cloud Platform: https://bit.ly/34uhzzd
– Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals: https://bit.ly/3ceLKNw
– Introduction to TCP/IP: https://bit.ly/3a1tAgx
8. CÔNG NGHỆ, AI, MACHINE LEARNING
– Machine Learning for Business Professionals: https://bit.ly/2V3UUql
– Building Conversational Experiences with Dialogflow: https://bit.ly/2wzn8jc
– Industrial IoT on Google Cloud Platform: https://bit.ly/34uhzzd
– Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals: https://bit.ly/3ceLKNw
– Introduction to TCP/IP: https://bit.ly/3a1tAgx
– AWS Computer Vision: Getting Started with GluonCV: https://bit.ly/3ehmLLm
– Introduction to Cloud Identity: https://bit.ly/3ekpcfS
– Cloud Computing Basics (Cloud 101): https://bit.ly/3a2awPq
– Developing AI Applications on Azure: https://bit.ly/2RBu6f0
– Getting Started with AWS Machine Learning: https://bit.ly/2y9kOju
9. THÚ Y – ĐỘNG VẬT
– Dog Emotion and Cognition: https://bit.ly/2V5mLXd
– Science of Exercise: https://bit.ly/34vjpzI
– Animal Behaviour and Welfare: https://bit.ly/2XvSpic
– The Truth About Cats and Dogs: https://bit.ly/2RyXGSf
– Dino 101: Dinosaur Paleobiology: https://bit.ly/3a5eOFN
– Bugs 101: Insect-Human Interactions: https://bit.ly/2XsQ6wh
10. NGHỆ THUẬT – NHÂN HỌC – TRIẾT HỌC
– Introduction to Philosophy: https://bit.ly/2Vrpk4z
– Fashion as Design: https://bit.ly/2VnMzNd
– Making Architecture: https://bit.ly/2V5wkVO
– Getting Started with Music Theory: https://bit.ly/2xrUHnH
– Big History: Connecting Knowledge: https://bit.ly/3bgXMWg
– Guitar for Beginners: https://bit.ly/2XvRdeD
– The Language of Design: Form and Meaning: https://bit.ly/2y9ltBu
11. TOÁN HỌC – LOGIC HỌC
– Introduction to Calculus: https://bit.ly/3a4hEuz
– Data Science Math Skills: https://bit.ly/2XruMau
– Calculus: Single Variable Part 1 – Functions: https://bit.ly/2ydzMER
– Calculus: Single Variable Part 2 – Differentiation: https://bit.ly/3ehnBru
– Calculus: Single Variable Part 3 – Integration: https://bit.ly/3edYUfz
12. NGHỆ THUẬT – NHÂN HỌC – TRIẾT HỌC
– Introduction to Philosophy: https://bit.ly/2Vrpk4z
– Fashion as Design: https://bit.ly/2VnMzNd
– Making Architecture: https://bit.ly/2V5wkVO
– Getting Started with Music Theory: https://bit.ly/2xrUHnH
– Big History: Connecting Knowledge: https://bit.ly/3bgXMWg
– Guitar for Beginners: https://bit.ly/2XvRdeD
– The Language of Design: Form and Meaning: https://bit.ly/2y9ltBu
13. TOÁN HỌC – LOGIC HỌC
– Introduction to Calculus: https://bit.ly/3a4hEuz
– Data Science Math Skills: https://bit.ly/2XruMau
– Calculus: Single Variable Part 1 – Functions: https://bit.ly/2ydzMER
– Calculus: Single Variable Part 2 – Differentiation: https://bit.ly/3ehnBru
– Calculus: Single Variable Part 3 – Integration: https://bit.ly/3edYUfz
Xem chi tiết tại https://www.coursera.org/
SSDH (nguồn sưu tầm)
Share.

Leave A Reply